Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Để chèn hình ảnh vào  trang chiếu ta thực hiện :

+ Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào

+ Chọn lệnh Insert  à  Pictrure à Form File  

+ Chọn thư mục lưu tập tin hình ảnh trong Look in

+ Nháy chọn hình ảnh cần chèn và nháy   Insert

Thay đổi vị trí

Để thay đổi vị trí hình ảnh  ta thực hiện :

Nháy con trỏ lên hình ảnh  và kéo thả để di chuyển .

Thay đổi kích thước

Để  thay đổi kích thước hình ảnh ta  thực hiện :

Nháy con trỏ các nút tròn nằm giữa cạnh viền của hình ảnh và kéo thả để tăng hoặc giảm kích thước .

ppt 13 trang minhdo 05/06/2023 540
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_9_bai_11_them_hinh_anh_vao_trang.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

 1.  1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 1
 2. 1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu  2. Nháy chuột chọn Insert Chọn Picture Chọn From File 1. Chọn trang chiếu 3.cần Chọn chèn thư hình mục lưu hình ảnh trong Look In 4. Chọn hình cần chèn và nháy Insert để chèn Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 2
 3. 1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu  Để chèn hình ảnh vào trang chiếu ta thực hiện : + Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào + Chọn lệnh Insert → Pictrure → Form File + Chọn thư mục lưu tập tin hình ảnh trong Look in + Nháy chọn hình ảnh cần chèn và nháy Insert Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 3
 4. 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh  a. Thay đổi vị trí Nháy chuột vào hình và di chuyển Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 4
 5. 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh  a. Thay đổi vị trí Để thay đổi vị trí hình ảnh ta thực hiện : - Nháy con trỏ lên hình ảnh và kéo thả để di chuyển . Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 5
 6. 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh  b. Thay đổi kích thước Nháy chọn các nút tròn nằm giữa cạnh viền của hình để thay đổi kích thước của hình Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 6
 7. 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh  b. Thay đổi kích thước Để thay đổi kích thước hình ảnh ta thực hiện : - Nháy con trỏ các nút tròn nằm giữa cạnh viền của hình ảnh và kéo thả để tăng hoặc giảm kích thước . Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 7
 8. 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh  c. Thay đổi thứ tự của hình ảnh 1. Chọn hình ảnh cẩn chuyển 2. Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt Chuyển hình ảnh lên trên Đưa hình ảnh xuống dưới Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 8
 9. 2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh  c. Thay đổi thứ tự của hình ảnh Để thay đổi thứ tự hình ảnh ta thực hiện : - Chọn hình ảnh cần chuyển lên lớp trên ( hoặc đưa xuống lớp dưới ) . - Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt. - Chọn Order → Chọn Bring to Font để chuyển hình ảnh lên trên hoặc Send to back để đưa xuống dưới . Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 9
 10. 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu  a. Để sao chép trang chiếu ta thực hiện : 1. Nháy chọn trang 3. Nháy 2chuột.2. Chọn Chọn vào nút nútvị Copy Paste trên trên chiếu cần sao chép trí cần saothanh chépthanh công công cụ cụ Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 10
 11. 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu  a. Để sao chép trang chiếu ta thực hiện : - Chọn trang chiếu cần sao chép - Nháy chọn Copy trên thanh công cụ - Nháy chuột vào vị trí cần sao chép - Nháy nút Paste để sao chép. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 11
 12. 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu  b. Để di chuyển trang chiếu ta thực hiện : 1. Nháy chọn trang 3. Nháy chuột2 vào. 2.Chọn Chọn vị trí nút nút Cut Paste trên trên chiếu cần di chuyển cần di chuyển thanhđếnthanh công công cụ cụ Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 12
 13. 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu  b. Để di chuyển trang chiếu ta thực hiện : - Chọn trang chiếu cần di chuyển - Nháy chọn Cut trên thanh công cụ - Nháy chuột vào vị trí cần di chuyển - Nháy nút Paste để di chuyển Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 13