Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 9: Bài trình chiếu

Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự.

Nội dung trên các trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim,…

Một bài trình chiếu thường gồm: trang tiêu đề và các trang nội dung.

Các trang nội dung thường gồm: tiêu đề trang và nội dung trang chiếu dạng liệt kê.

Ngoài ra khi ta chọn Format – Slide layout sẽ xuất hiện bảng…

Ngoài ra nội dung trên các trang chiếu còn có thể bố trí theo các mẫu bố trí nội dung có sẵn trong phần mềm trình chiếu.

ppt 16 trang minhdo 05/06/2023 600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 9: Bài trình chiếu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_9_bai_9_bai_trinh_chieu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 9: Bài trình chiếu

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ  Câu hỏi 1: Ngoài bảng viết và hình vẽ, em hãy liệt kê thêm một số công cụ hổ trợ trình bày mà em biết? Trả lời: - Các hình vẽ - Các hình vẽ hay biểu đồ được chuẩn bị trên giấy khổ lớn. - Máy chiếu Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 1
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ  Câu hỏi 2: Em hãy cho biết hai chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu? Trả lời: - Tạo các bài trình chiếu - Trình chiếu các trang của bài trình chiếu. Để chiếu nội dung trang chiếu lên màn hình rộng, máy tính phải được kết nối với máy chiếu (projector) Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 2
 3. KIỂM TRA BÀI CŨ  Câu hỏi 3: Em hãy cho biết ứng dụng của phần mềm trình chiếu để làm gì? Trả lời: - Tạo ra các bài trình chiếu để phục vụ các cuộc họp, báo cáo, hội giảng, -Tạo ra các bài giảng điện tử, bài kiểm tra - Tạo ra các sản phẩm giải trí như tạo album ảnh, album nhạc, - Tạo ra các thông báo, quảng cáo trên truyền hình hay in các tờ rơi, tờ quảng cáo, Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 3
 4. 1.BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ NỘI DUNG TRANG CHIẾU  Các Trang chiếu được đánh số thứ tự Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 4
 5. 1.BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ NỘI DUNG TRANG CHIẾU  VĂN BẢN Hình ảnh, biểu đồ 90 Âm thanh 80 70 60 50 Ea st 40 30 We st 20 N or t h 10 0 1st 3 r d Tæ tin THCSQt Ph r ¬ng §×nhQt r 5
 6. 1.BÀI TRÌNH CHIẾU VÀ NỘI DUNG TRANG CHIẾU  - Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự. - Nội dung trên các trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim, Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 6
 7. 2. BỐ TRÍ NỘI DUNG TRÊN TRANG CHIẾU  TIÊU ĐỀ TRANG NỘI DUNG TRANG CHIẾU DẠNG LIỆT KÊ Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 7
 8. 2. BỐ TRÍ NỘI DUNG TRÊN TRANG CHIẾU  - Một bài trình chiếu thường gồm: trang tiêu đề và các trang nội dung. - Các trang nội dung thường gồm: tiêu đề trang và nội dung trang chiếu dạng liệt kê. Ngoài ra khi ta chọn Format – Slide layout sẽ xuất hiện bảng Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 8
 9. 2. BỐ TRÍ NỘI DUNG TRÊN TRANG CHIẾU  CÁC MẪU BỐ TRÍ NỘI DUNG (LAYOUT) - Ngoài ra nội dung trên các trang chiếu còn có thể bố trí theo các mẫu bố trí nội dung có sẵn trong phần mềm trình chiếu. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 9
 10. 2. BỐ TRÍ NỘI DUNG TRÊN TRANG CHIẾU  Khung văn bản Khung văn bản được dùng để chứa nội dung dạng văn bản và chỉ có thể nhập văn bản vào các khung này Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 10
 11. 3.TẠO NỘI DUNG VĂN BẢN CHO TRANG CHIẾU  Khung tiêu đề trang Khung nội dung Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 11
 12. 3.TẠO NỘI DUNG VĂN BẢN CHO TRANG CHIẾU  - C¸c trang chiÕu thêng cã hai kiÓu khung v¨n b¶n: khung tiªu ®Ò trang, vµ khung néi dung + Khung tiêu đề trang: Chứa văn bản làm tiêu đề trang. + Khung nội dung: Dùng để nhập văn bản dạng liệt kê làm nội dung chi tiết của trang chiếu. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 12
 13. 3.TẠO NỘI DUNG VĂN BẢN CHO TRANG CHIẾU  - Cách nhập nội dung vào khung văn bản tương tự như chương trình soạn thảo văn bản. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 13
 14. 4. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU POWER POINT  Các thành phần trên cửa sổ Power Point: Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 14
 15. 4. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU POWER POINT  + Trang chiếu: nằm ở vùng chính của cửa sổ, trang chiếu được hiển thị sẵn sàng để nhập nội dung. + Bảng chọn Slide Show: bao gồm các lệnh dùng để thiết đặt trình chiếu. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 15
 16. GHI NHỚ:  1. Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho trang chiếu? Trả lời: Văn bản; Hình ảnh, biểu đồ;Các tập tin âm thanh, phim, 2. Có mấy kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản và tác dụng của chúng? Trả lời: Có hai kiểu khung văn bản: Khung tiêu đề trang và khung nội dung + Khung tiêu đề trang: Chứa văn bản làm tiêu đề trang. + Khung nội dung: Dùng để nhập văn bản dạng liệt kê làm nội dung chi tiết của trang chiếu. 3. Hãy liệt kê những điểm khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của PowerPoint? Trả lời: Điểm khác mà màn hình Word không có đó là: Trang chiếu và bảng chọn Slide Show (trình chiếu). Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 16