Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu

Màu sắc làm cho trang chiếu sinh động và hấp dẫn

Để tạo màu nền cho 1 trang chiếu, ta thực hiện:

Bước 1: Chọn trang chiếu  trong ngăn bên trái (ngăn Slide)

Bước 2: Chọn lệnh Format -> Background

Bước 3: Nháy mũi tên        và chọn màu thích hợp

Bước 4: Nháy nút Apply trên hộp thoại

Lưu ý:  Nếu nháy nút Apply to All trong 
bước 4 ở trên, màu nền sẽ được áp dụng cho toàn bộ bài chiếu.
- Mặc dù có thể đặt nền khác nhau cho từng trang chiếu, nhưng để 
- có một bài trình chiếu nhất quán, ta chỉ nên đặt một màu nền cho 
toàn bộ bài trình chiếu.
 

ppt 19 trang minhdo 05/06/2023 520
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_9_bai_10_mau_sac_tren_trang_chieu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 9 - Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu

 1. Kiểm tra bài cũ  Câu 1. Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện: A Edit → New Slide B File → New Slide C Slide Show → New Slide D Insert → New Slide Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 1
 2. Kiểm tra bài cũ  Câu 2. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục của trang chiếu, ta thực hiện A. Insert → Slide Layout B.View → Slide Layout B. C. Format → Slide Layout D. File → Slide Layout Câu 3. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta thực hiện: A. File →Delete Slide B. Edit →Delete Slide B. C. Tool →Delete Slide D. Slide Show →Delete Slide Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 2
 3. Em h·y quan s¸t hai c¸ch tr×nh bµy sau vµ cho nhËn xÐt?  Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 3
 4. BÀI 10: MÀU SẮC TRÊN TRANG CHIẾU  MàuMàunềnnền trang trang chiếu Định dạng nội dung văn bản Định dạng nội dung văn bản Sử dụngSử dụng mẫu mẫu bàibài trình trìnhchiếu chiếu CácCácbướcbước tạo tạo bài bài trình trìnhchiếu chiếu Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 4
 5. 1. Màu nền trang chiếu:  - Quan s¸t hai bµi tr×nh chiÕu vµ cho biÕt mµu s¾c trªn trang chiÕu cã ý nghÜa g×? -Mµu s¾c lµm cho trang chiÕu thªm sinh ®éng vµ hÊp dÉn. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 5
 6. 1. Màu nền trang chiếu:  - Quan s¸t c¸c kiÓu mµu - Hiệu ứng - Màu đơn sắc s¾c trªn c¸c chuyểntrang củachiÕu hai sau vµ cho biÕthoặccã banh màu÷ng lo¹i mµu s¾c nµo? HÌNH A HÌNH B Hình ảnh -Mẫu có sẵn Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 6 HÌNH C HÌNH D
 7. 1. Màu nền trang chiếu:  - Màu sắc làm cho trang chiếu sinh động và hấp dẫn - Để tạo màu nền cho 1 trang chiếu, ta thực hiện: Víi phÇn mÒm tr×nh Bước 1: Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái (ngăn Slide) chiÕu PowerPoint,Theo®Ó emt¹o ta cÇn chän mµu Bước 2:mµuChọnnÒn lệnhcho FormatmétnÒn trang-nh> BackgroundthÕ nµo lµ hîp lý cho mét bµi tr×nh chiÕu Bước 3:chiÕu,Nháyta mũithùc tênhiÖn nh vàthÕ chọn màu thích hợp nµo? Bước 4: Nháy nút Apply trên hộp thoại Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 7
 8. 1. Màu nền trang chiếu:  Lu ý: NÕu nh¸y nót Apply to All trong bíc 4 ë trªn,- NÕumµu nÒnta nh¸ysÏ ®îcnót¸pApplydông cho toµn bé bµi chiÕu. -MÆc dï cã thÓto All®ÆtthnÒn× kiÓukh¸c ®Þnhnhau d¹ngcho tõng trang chiÕu, nhng ®Ó -cã mét bµi trtrªn×nh ®chiÕuîc ¸pnhÊtdôngqu¸n,nhtathÕchØ nªn ®Æt mét mµu nÒn cho nµo? toµn bé bµi tr- ×TanhcãchiÕuthÓ.®Æt nhiÒu kiÓu mµu s¾c trªn mét bµi tr×nh chiÕu kh«ng? V× sao? Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 8
 9. 2. Định dạng nội dung văn bản:  Các em hãy quan sát hình sau: Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 9
 10. 2. Định dạng nội dung văn bản:  - Một số khả năng định dạng văn bản gồm: - Mét sè kh¶ n¨ng ®Þnh + Chọn Font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. d¹ng mµ em biÕt? + Căn lề (căn trái, căn phải, căn giữa trong khung chứa). + Tạo các danh sách dạng liệt kê. - Thao tác định dạng: + Chọn phần văn bản cần định dạng + Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng (formatting). Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 10
 11. 3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu:  Em hãy quan sát hình nÒn sau: Các em hãy nhận xét về các mẫu nền đó? Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 11
 12. 3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu:  C¸c bíc ®Ó sö dông mÉu cã s½n cho bµi tr×nh chiÕu? • Chọn Format / Slide Design • Click vào một kiểu nền Chọn một kiểu Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 12
 13. 3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu:  1. Nháy nút bên phải mẫu 2. Nháy nút Apply to All Slides để áp dụng cho mọi trang chiếu Hoặc Apply to Selected Slides để áp dụng mẫu cho các trang chiếu đã chọn Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 13
 14. 4. Các bước tạo bài trình chiếu:  a)Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu; b)Chọn màu hoặc hình ảnh cho nền trang chiếu; c)Nhập và định dạng nội dung văn bản; d)Thêm hình ảnh để minh họa; e)Tạo các hiệu ứng động; f) Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 14
 15. Câu hỏi 1:  Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện theo cách nào sau đây A. Vào bảng chọn Format \ Slide Design B. Vào bảng chọn Format \Background C. Vào bảng chọn Format\ Slide Layout Câu hỏi 2: Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu? Trả lời: Tạo sự sinh động cho bài trình chiếu, thu hút sự chú ý của người nghe và làm cho nội dung cần nhấn mạnh trở nên dễ ghi nhớ hơn. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 15
 16. Câu hỏi 3:  Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu được không bằng cách nào?Hãy cho ví dụ về việc sử dụng hợp lí các màu nền khác nhau trong một bài trình chiếu? Trả lời: Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu Để tạo màu màu nền cho một trang chiếu ta thực hiện: Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 16
 17. Trả lời:  Để tạo màu màu nền cho một trang chiếu ta thực hiện: Bước 1: Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái Bước 2: Chọn lệnh Format →Background Bước 3: Nháy mũi tên và chọn màu thích hợp Bước 4: Nháy nút Apply trên hộp thoại Ví dụ: Đặt màu nền khác biệt cho trang chiếu: Thông thường hình ảnh được chèn vào trang chiếu có màu sắc gần giống màu nền trang chiếu, để làm cho hình ảnh được hiển thị rõ ta có thể đặt màu nền khác chỉ riêng cho trang chiếu đó. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 17
 18. Câu hỏi 4:  Hãy so sánh các khả năng định dạng văn bản của PowerPoint và của Word rồi cho nhận xét? Trả lời: Phần mềm trình chiếu PowerPont chỉ có một số tính năng định dạng cơ bản, các khả năng định dạng đoạn văn bản kém phong phú hơn Câu 5: Muốn áp dụng mẫu có sẵn cho một Slide ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau? A. Apply to Master. B. Apply to Selected Slides. C. Apply to All Slides. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 18
 19. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  - Ghi nhớ (SGK- 95). - Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay. - Làm bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa trang 95. Tæ tin THCS Ph¬ng §×nh 19