Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 7: Liên kết giữa các bảng

Khach_hang

Mat_hang

Hoa_don

Cách thứ hai khắc phục được nhược điểm của cách thứ nhất, tuy nhiên để có được thông tin tổng hợp thì cần lấy thông tin từ 3 bảng trên ð cần liên kết giữa các bảng.

Khái niệm:

Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.      

Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng

B1: Xác định trường để xác lập liên kết

B2:  Mở CSDL Kinh doanh. Nháy nút       hoặc chọn Tools đ Relationships để mở cửa sổ Relationships.

B3: Nháy nút          hoặc nháy nút phải chuột vào vùng trống của sổ Relationships chọn Show Table

B4: Thiết lập mối liên kết giữa các bảng

B5: Nháy nút        và chọn Yes để lưu liên kết.  

ppt 11 trang minhdo 05/06/2023 540
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 7: Liên kết giữa các bảng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_12_bai_7_lien_ket_giua_cac_bang.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 7: Liên kết giữa các bảng

 1. Bài toán đặt vấn đề: Một công ti bán văn phòng phẩm thờng xuyên nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. Để thống kê và phân tích các đơn đặt hàng công ti lập CSDL cấu trúc nh sau: Tên trờng Mô tả Khoá chính So_don Số hiệu đơn đặt hàng Ma_khach_hang Mã khách hàng Ten_khach_hang Tên khách hàng Ma_hang Mã mặt hàng So_luong Số lợng Ten_hang Tên mặt hàng Dia_chi Địa chỉ khách hàng Ngay_giao Ngày giao hàng Don_gia Đơn giá (VNĐ)
 2. Hãy quan sát và chỉ ra những nhợc điểm cần lu ý ? của cách lập CSDL trên ?  D thừa dữ liệu  Không đảm bảo sự nhất quán về mặt dữ liệu Để khắc phục những nhợc điểm trên nên sử dụng cách lập CSDL thứ hai nh sau:
 3. Tên trờng Mô tả Khoá chính Ma_khach_hang Mã khách hàng Ten_khach_hang Tên khách hàng Dia_chi Địa chỉ khách hàng Tên trờng Mô tả Khoá chính Ma_hang Mã mặt hàng Ten_hang Tên mặt hàng Don_gia Đơn giá (VNĐ) Tên trờng Mô tả Khoá chính So_don Số hiệu đơn đặt hàng Ma_khach_hang Mã khách hàng Ma_hang Mã mặt hàng So_luong Số lợng Ngay_giao Ngày giao hàng
 4. Khach_hang Mat_hang Hoa_don Cách thứ hai khắc phục đợc nhợc điểm của cách thứ nhất, tuy nhiên để có đợc thông tin tổng hợp thì cần lấy thông tin từ 3 bảng trên  cần liên kết giữa các bảng.
 5. 1. Khái niệm: Liên kết đợc tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng. 2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng B1: Xác định trờng để xác lập liên kết Khach_hang: Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi Hoa_Don: So_don, Ma_khach_hang, Ma_hang, So_luong, Ngay_giao Mat_hang: Ma_hang, Ten_hang, Don_gia
 6. B2: Mở CSDL Kinh doanh. Nháy nút hoặc chọn Tools → Relationships để mở cửa sổ Relationships. B3: Nháy nút hoặc nháy nút phải chuột vào vùng trống của sổ Relationships chọn Show Table  Chọn tên các bảng cần liên kết rồi nháy Add
 7. B4: Thiết lập mối liên kết giữa các bảng  Kéo trờng liên kết ở bảng khách hàng và thả vào trờng tơng ứng ở bảng hoá đơn. B5:T Nháyơng tự nút thiết lập liênvà chọnkết bảng Yes Hoá để đơn lu liênvà bảng kết. mặt hàng
 8. Bảng khách hàng sau khi liên kết:
 9. ❖ xoá liên kết giữa các bảng B1: Nháy chuột vào đờng liên kết B2: Nhấn phím Delete trên bàn phím và chọn Yes
 10. 1. Khái niệm: Liên kết đợc tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng. 2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng - Gồm 5 bớc