Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Các loại kiến trúc của hệ CSDL:

Một người có thể sử dụng máy tính cá nhân để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quản lí công việc của mình, => CSDL đặt tại 1 chỗ

Với quy mô lớn, một tổ chức có thể xây dựng một CSDL rất lớn lưu trữ trên các máy tính có cấu hình mạnh => hệ thống CSDL gồm nhiều CSDL con đặt ở nhiều nơi cách xa nhau và được liên kết với nhau

Tuỳ thuộc vào quy mô và đặc thù hoạt động, mỗi tổ chức có thể lựa chọn loại kiến trúc hệ CSDL: Tập trung  hay phân tán

Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân :

Là hệ CSDL có một người dùng

Người dùng đóng vai trò của người quản trị CSDL đồng thời có thể là người viết chương trình ứng dụng và cũng là người dùng đầu cuối của hệ thống.

Hệ CSDL cá nhân phát triển và sử dụng đơn giản nhưng tính an toàn không cao.

ppt 11 trang minhdo 05/06/2023 560
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_12_bai_12_cac_loai_kien_truc_cua.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

 1. Các loại kiến trúc của hệ CSDL:  Một ngời có thể sử dụng  Với quy mô lớn, một tổ chức có thể máy tính cá nhân để tạo xây dựng một CSDL rất lớn lu trữ trên lập, cập nhật và khai thác các máy tính có cấu hình mạnh => hệ CSDL quản lí công việc thống CSDL gồm nhiều CSDL con đặt của mình, => CSDL đặt ở nhiều nơi cách xa nhau và đợc liên tại 1 chỗ kết với nhau CS DL Tuỳ thuộc vào quy mô và đặc thù hoạt động, mỗi tổ chức có thể lựa chọn loại kiến trúc hệ CSDL: Tập trung hay phân tán
 2. 1. Các hệ CSDL tập trung: Ba kiểu kiến trúc tập trung Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm Hệ cơ sở dữ liệu khách - chủ
 3. a) Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân : Là hệ CSDL có một ngời dùng Cơ sở dữ liệu ❖ Ngời dùng đóng vai trò của ngời quản trị CSDL đồng thời có thể là ngời viết chơng trình ứng dụng và cũng là ngời dùng đầu cuối của hệ thống. ❖ Hệ CSDL cá nhân phát triển và sử dụng đơn giản nhng tính an toàn không cao.
 4. b) Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm : Là hệ CSDL với dữ liệu đợc lu trữ trên máy tính trung tâm, nhiều ngời dùng từ xa có thể truy cập CSDL này thông qua các thiết bị đầu cuối và các phơng tiện truyền thông.
 5. c) Hệ cơ sở dữ liệu khách - chủ : Trong kiến trúc khách - chủ, các thành phần (của hệ QTCSDL) tơng tác với nhau tạo nên hệ thống gồm: - Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (ta gọi là các máy khách) trên mạng. - Thành phần cấp tài nguyên thờng đợc cài đặt tại một máy chủ trên mạng (cục bộ).  Hai thành phần này không nhất thiết phải cài đặt trên cùng một máy tính
 6. 2. Các hệ CSDL phân tán a) Khái niệm cơ sở dữ liệu phân tán: ❖ CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về lôgic) đợc dùng chung và phân tán về mặt vật lí trên một mạng máy tính. ❖ Một hệ QTCSDL phân tán là một hệ thống phần mềm cho phép quản trị CSDL phân tán và làm cho ngời dùng không nhận thấy sự phân tán.
 7. Phân biệt CSDL phân tán với xử lí phân tán CSDL phân tán là các dữ liệu Hệ CSDL tập trung xử lí phân tán đợc chia ra đặt ở những là dữ liệu tập trung tại một trạm trạm khác nhau trên mạng. và ngời dùng trên các trạm khác có thể truy cập đợc dữ liệu này Có 3 trạm CSDL Hãy cho nhận xét Có 1 về CSDL trên 2 trạm hình bên? CSDL thành phần yêu cầu tài nguyên thành phần cấp tài nguyên
 8. Hệ CSDL phân tán đợc chia thành 2 loại: ❖ Chơng trình không yêu cầu dữ liệu từ nơi khác ❖ Chơng trình có yêu cầu dữ liệu từ nơi khác
 9. b) Một số u điểm và hạn chế của các hệ CSDL phân tán u điểm: ❖ Cấu trúc phân tán dữ liệu thích hợp cho bản chất phân tán của nhiều ngời dùng. ❖ Dữ liệu đợc chia sẻ trên mạng nhng vẫn cho phép quản trị dữ liệu địa phơng (dữ liệu đặt tại mỗi trạm). ❖ Dữ liệu có tính tin cậy cao. ❖ Cho phép mở rộng các tổ chức một cách linh hoạt. Hạn chế: ❖ Hệ thống phức tạp hơn. ❖ Thiết kế CSDL phân tán phức tạp hơn, chi phí cao hơn. ❖ Đảm bảo an ninh khó khăn hơn.
 10. 1. Hệ CSDL tập trung ❖Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân ❖Hệ cơ sở dữ liệu khách - chủ ❖Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm 2. Hệ CSDL phân tán ❖ Khái niệm hệ CSDL phân tán ❖ Phân loại hệ CSDL phân tán