Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Khai báo cấu trúc bảng

Tên truường

Kiểu dữ liệu cho truường

Kích thước  của truường

B2. Chọn khoá chính.

B3. Đặt tên bảng và lưu cấu trúc.

B4. Tạo liên kết giữa các bảng.

Cập nhật dữ liệu (Chỉnh sửa, thêm, xoá)

Thêm các bản ghi vào bảng dữ liệu.

Chỉnh sửa dữ liệu, thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính.

Xoá một hoặc một số bản ghi của bảng.

ppt 10 trang minhdo 05/06/2023 640
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_stem_tin_hoc_lop_12_bai_11_cac_thao_tac_voi_co_so.ppt

Nội dung text: Bài giảng Stem Tin học Lớp 12 - Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

  1. Hãy cho biết các côngCáccụ thaocủa tácmột vớihệ quảnCSDLtrị CSDLquan hệcho phép thực hiện những công việc gì?
  2. I. Tạo lập CSDL B1. Khai báo cấu trúc bảng  Tên trường Kiểu dữ Mô tả  Kiểu dữ liệu liệu cho trường Tên trờng  Kích thớc của trường B2. Chọn khoá chính. B3. Đặt tên bảng và lu cấu trúc. B4. Tạo liên kết giữa các bảng.
  3. II. Cập nhật dữ liệu 1. Nhập dữ liệu Nhập trực tiếp với bảng Nhập với biểu mẫu
  4. 2. Cập nhật dữ liệu (Chỉnh sửa, thêm, xoá) ❖ Thêm các bản ghi vào bảng dữ liệu. ❖ Chỉnh sửa dữ liệu, thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính. ❖ Xoá một hoặc một số bản ghi của bảng.
  5. III. Khai thác CSDL 1. Sắp xếp các bản ghi Một hệ CSDL phải tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự nào đó. Ví dụ: Dữ liệu đợc sắp xếp tên theo bảng chữ cái
  6. 2. Truy vấn dữ liệu: là việc khai thác, thu thập thông tin từ nhiều bảng trong CSDL quan hệ đáp ứng yêu cầu của ngời dùng. Ví dụ: Tính tổng điểm, xét kết quả và xếp loại cho các thí sinh
  7. ❖ Xem dữ liệu Xem toàn bộ bảng Xem các bản ghi bằng biểu mẫu Dùng công cụ lọc để xem một số bản ghi
  8. 4. Kết xuất báo cáo: các thông tin đợc thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo các tiêu chí do ngời dùng đặt ra, thờng đợc in ra hay hiển thị trên màn hình theo khuôn mẫu định sẵn. Ví dụ: Bảng thống kê trung bình điểm thi theo tổ
  9. 1. Tạo lập CSDL 2. Cập nhật dữ liệu:nhập, chỉnh sửa, thêm, bớt dữ liệu. 3. Khai thác CSDL: ❖ Sắp xếp dữ liệu ❖ Truy vấn dữ liệu ❖ Kết xuất báo cáo